img_slider.jpg

Sprawność falownika

Sprawność falownika jest ważnym kryterium przy wyborze falownika, gdyż mówi, jaki procent energii z generatora PV będzie przetwarzany na prąd przemienny i oddawany do sieci. Wiele konstrukcji falowników dostępnych na rynku ma sprawność ponad 95%. Porównując falowniki pod kątem sprawności, należy czynić to zawsze po tzw. sprawności europejskiej, a nie sprawności maksymalnej -szczytowej.

Sprawność maksymalna falownika to maksymalna możliwa do uzyskania przez falownik sprawność konwersji prądu stałego na przemienny, która zazwyczaj występuje w wąskim zakresie obciążenia i przy optymalnym napięciu. Z tych względów w rzeczywistych warunkach pracy falownik często będzie pracował ze sprawnością niższą od szczytowej.

Sprawność europejska falownika (EURO/CEC) – to średnia ważona sprawność falownika przy założeniu jego pracy w warunkach nasłonecznienia środkowej europy.

ηEUR = 0.03 η5% obciążenia + 0.06 η 10% + 0.13 η20% + 0.1 η30% + 0.48 η50% + 0.2 η100%

Sprawność europejska uwzględnia pracę falownika także przy niskim obciążeniu 5–20%, gdy jego sprawność jest zazwyczaj znacznie niższa niż w przypadku obciążenia optymalnego.